Skład podatkowy

SKŁAD PODATKOWY – miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane lub z którego są wyprowadzane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. W przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Kto może dokonać zakupu olejów zwolnionych z akcyzy ?

PODMIOT ZUŻYWAJĄCY – podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.

PODMIOT POŚREDNICZĄCY – podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego

– posiada wpis do CRPA (Centralny Rejestr podmiotów Akcyzowych).

Kto może dokonać zakupu olejów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ?

Każdy SKŁAD PODATKOWY – który podejmie z nami współpracę

– posiada wpis do CRPA (Centralny Rejestr podmiotów Akcyzowych) i przedstawi stosowne zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Kto może dokonać zakupu olejów z zapłaconym podatkiem akcyzowym ?

Każdy PODMIOT – który podejmie z nami współpracę

– i nie posiada wpisu do CRPA (Centralny Rejestr podmiotów Akcyzowych).

CRPA – Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych, obowiązuje od 1 lipca 2021 r. – każdy podmiot lub osoba nie prowadząca działalności gospodarczej, która chce skorzystać ze zwolnienia z akcyzy ze względu na przeznaczenie musi być zarejestrowana w CRPA w zakresie wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie

– prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych

– posiada potwierdzenie zamówionych produktów na dokumencie dostawy (e-DD)

E-DD – elektroniczny dokument dostawy na podstawie którego przemieszcza się na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,

DOKUMENT UPOWAŻNIAJĄCY KLIENTA DO PRZYJĘCIA TOWARU PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ POZA PROCEDURĄ ZAWIESZENIA POBORU AKCYZY ZWOLNEGO Z AKCYZY ZE WZGLĘDU NA PRZEZNACZENIE.

SKŁAD PODATKOWY USŁUGOWY

Co do zasady każda firma handlowa, która chce sprowadzać do Polski, nabywać wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe objęte w RP podatkiem akcyzowym oraz handlować z innymi podmiotami w procedurze zawieszonej akcyzy (dotyczy obrotu między składami podatkowymi) oraz do podmiotów zużywających oleje smarowe zobowiązane są do posiadania zarejestrowanego składu podatkowego.

Procedury związane z posiadaniem własnego składu podatkowego są skomplikowane oraz obwarowane wieloma warunkami, również finansowymi związanymi z prowadzeniem i przygotowaniem dokumentacji sprawozdawczej dla właściwych organów kontroli (właściwy urząd celno-skarbowy i właściwy urząd skarbowy).

Rozwiązaniem jest skorzystanie z usługowego składu podatkowego, w którym posiadacz składu podatkowego może przyjmować, magazynować i wydawać zarówno wyroby własne jak również wyroby, których właścicielem są podmioty trzecie. Dzięki możliwości zamrożenia płatności podatku akcyzowego w składzie podatkowym, a następnie skorzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego każda firma z nami współpracująca może stać się bardziej konkurencyjna na rynku korzystając z przywilejów akcyzowych.

Syntaco sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego w roku 2021 oraz posiada możliwość prowadzenia usługowego składu podatkowego dla podmiotów trzecich, dlatego zapraszamy do współpracy.

Numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy – PL30220005205

Numer akcyzowy składu podatkowego – PL30220018301.

Rodzaj wyrobów akcyzowych w ramach otrzymanego zezwolenia to:

1) Oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 1971 – 27101999,

2) Oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90,

3) Preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403

Korzyści wynikające ze skorzystania z Usługowego Składu Podatkowego:

– wyroby należące do osoby trzeciej mogą być przemieszczone do składu podatkowego usługowego od dostawcy z innego kraju Unii Europejskiej,

– wyroby należące do osoby trzeciej mogą być magazynowane w składzie podatkowym usługowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,

Następnie:

— wyroby należące do osoby trzeciej mogą być przemieszczone do krajowego składu podatkowego z usługowego składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (bez obowiązku zapłaty akcyzy przez dostawcę) na dokumencie e-AD, jednak faktycznym właścicielem nabywanych wyrobów będzie podmiot trzeci,

lub

— wyroby należące do osoby trzeciej mogą być przemieszczone do podmiotu zużywającego z usługowego składu podatkowego w po za procedurą zawieszenia poboru akcyzy zwolnione ze względu na przeznaczenie (bez obowiązku zapłaty akcyzy przez dostawcę) na dokumencie e-DD, jednak faktycznym właścicielem nabywanych wyrobów będzie podmiot trzeci,

– korzyści finansowe wynikające z odsunięcia płacenia podatku akcyzowego przy sprowadzeniu towaru z zagranicy, pomimo powstania obowiązku akcyzowego, w momencie wyprowadzenia wyrobów ze składu usługowego ich właściciel stanie się podatnikiem akcyzy i będzie zobowiązany do uiszczenia kwoty podatku akcyzowego – w tym przypadku konieczne jest uzyskanie przez podmiot trzeci „zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów z cudzego składu podatkowego”,

– możliwość wysyłki do innych składów podatkowych,

– możliwość wysyłki ze składu podatkowego do podmiotów zużywających,

– służymy również doradztwem oraz wsparciem logistycznym.

Zachęcamy do skorzystania z USŁUGOWEGO SKŁADU PODATKOWEGO Syntaco sp. z o.o.

Syntaco spółka z o.o.

ul. Lutycka11
60-415 Poznań
NIP 7811985944, 
KRS 0000761522 wydany przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.

 

Kontakt:
783 005 112
722 006 079