Regulamin Konkursu
Konkurs fotograficzny


1. Organizatorem konkursu „Konkurs fotograficzny” (dalej jako Konkurs) jest Syntaco sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu 60-415, ul. Lutycka 11, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem 0000761522, kapitał zakładowy 240 000 PLN, 7811985944, ul. Lutycka 11, 60-415 Poznań, zwany dalej Organizatorem.
2. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Rzeczpospolitej Polskiej uczestniczący w wydarzenia AgroShow 2022 w Bednarach odbywającego się w dniach 23-25.09.2022 r. (dalej jako Wydarzenie), którzy zapoznali się z niniejszym regulaminem. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Wydarzeniu mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą i pod nadzorem opiekuna prawnego. Zgoda opiekuna prawnego obejmuje wyrażenie zgody na dysponowanie wizerunkiem małoletniego, a nadto rozporządzenie prawami autorskimi do fotografii, jeśli te przynależą do małoletniego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z Regulaminem bądź zasadami współżycia społecznego.
4. Konkurs jest organizowany w Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu, wyłącznie w ramach serwisu www.Facebook.pl.
5. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi, komentarzy, postów i innych podobnych o charakterze wulgarnym, obraźliwym lub naruszającym dobre imię Organizatora oraz promujących produkty nieznajdujące się w jego ofercie. Uczestnik, którego wypowiedź, komentarz, post i podobne zostanie usunięty z profilu Organizatora zostaje wykluczony z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym.
6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu – „q8oilspolska” na stronie internetowej www.faceboook.pl nie później niż w dniu 05.10.2022 r.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności tak za prawidłowe działanie serwisu Facebook, jak i za prawidłowe działanie sieci Internet za pomocą której odbywa się komunikacja między uczestnikami i Organizatorem.
8. Informacja o Konkursie będą publikowane na profilu Organizatora w serwisie Facebook.
9. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie fotografii z wizerunkiem uczestnika na stoisku Organizatora w ramach Wydarzenia lub w ramach Wydarzenia, w innym miejscu, z widocznym logo Organizatora.
10. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez wykonanie zadania konkursowego i wymaga zaakceptowania postanowień regulaminu.
11. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.
12. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie konta na profilu Facebook, obserwowanie profilu Organizatora w serwisie Facebook, zaakceptowanie postanowień regulaminu i prawidłowe wykonanie zadania konkursowego.
13. Zadanie konkursowe polega na:
a. wykonaniu indywidualnej fotografii zawierającej wizerunek uczestnika na stoisku Organizatora w ramach Wydarzenia lub fotografii zawierającej wizerunek uczestnika w ramach Wydarzenia z widocznym logo organizatora,
b. opublikowaniu wykonanej fotografii w komentarzu pod odpowiednim postem na profilu organizatora w serwisie Facebook z komentarzem opisującym zdjęcie.
14. Poprzez wykonanie zadania konkursowego uczestnicy udzielają Organizatorowi:
a. nieograniczonej w czasie zgody na wykorzystanie ich wizerunku do celów marketingowych,
b. niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie i przestrzeni licencji do wykorzystania zamieszczonych fotografii w celach marketingowych,
nadto zaś oświadczają, że służą im wszystkie majątkowe i osobiste prawa autorskie do fotografii.
15. Uczestnicy zobowiązują się wykorzystywać w ramach wykonania zadania konkursowego wyłącznie fotografie do których posiadają wszystkie prawa autorskie.
16. Jeśli na fotografii utrwalono wizerunek innej osoby niż uczestnik, uczestnik obowiązany jest uzyskać jej zgodę na wykorzystanie wizerunku w ramach konkursu, w tym zgodę na dalsze wykorzystanie jej wizerunku przez organizatora.
17. Po zakończeniu Konkursu komisja konkursowa wybiera fotografie spośród zgłoszeń uczestników. Komisja przy wyborze fotografii kieruje się kreatywnością, zaangażowaniem uczestnika, estetyką wykonania oraz twórczym podejściem do przedmiotu konkursu.
18. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
19. Zwycięzcami Konkursu zostają osoby, których fotografie zostaną wybrane przez komisję konkursową.
20. Do Konkursu można przystąpić jednokrotnie.
21. Każde zadanie konkursowe wykonane przez uczestnika winno być unikatowe. W wypadku tożsamości fotografii przesłanych przez więcej niż jednego uczestnika przyjmuje się, że zadanie konkursowe wykonał tylko ten uczestnik, który pierwszy przesłał fotografię.
22. Nagrodami w Konkursie są zestawy gadżetów marki Q8Oils.
23. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej w ramach odpowiedniego postu na profilu Organizatora w serwisie Facebook.
24. Organizator w przeciągu 7 dni skontaktuje się przy pomocy serwisu Facebook ze zwycięzcami celem ustalenia sposobu przekazania nagrody. Brak odpowiedzi na informacje pochodzące od Organizatora w terminie 3 dni oznacza utratę prawa do nagrody.
25. W razie potrzeby zwycięzcy obowiązani są udzielić Organizatorowi odpowiednich danych i dokonać czynności potrzebnych dla odebrania nagrody. Odmowę lub nieudzielenie informacji bądź niedokonanie czynności poczytuje się za rezygnację z nagrody.
26. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie, przesyłką poleconą, nie później niż w terminie do trzech dni od zakończenia Konkursu.
27. Reklamacje zgłoszone po terminie, w inny sposób, bądź w innej formie są bezskuteczne. Do obliczania terminów stosuje się przepisy prawa cywilnego.
28. Pisemna reklamacja winna zawierać oznaczenia uczestnika, adres uczestnika, opis i uzasadnienie reklamacji.
29. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie miesiąca od daty ich otrzymania przez Organizatora. Organizator o sposobie rozpatrzenia reklamacji zawiadamia uczestnika na piśmie.
30. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie pod warunkiem, że są to zmiany korzystne dla uczestników, oraz w każdym czasie skrócenia bądź zakończenia Konkursu.
31. Administratorem danych osobowych w zakresie koniecznym dla przeprowadzenia Konkursu jest Organizator. Dane uczestników będą przetwarzane wyłącznie w czasie potrzebnym dla rozstrzygnięcia Konkursu i wręczenia nagród.
32. Regulamin jest dostępny na stronie syntaco.pl.
33. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich lub praw osób trzecich w związku z Konkursem jak i dalszym wykorzystaniem fotografii nadesłanych przez uczestników ponosi wyłącznie uczestnik.
34. Spory odnoszące się do bądź wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwości miejscowej Organizatora.