Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM www.syntaco.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.syntaco.pl

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Polityka prywatności serwisu internetowego www.syntaco.pl określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z plików cookies w ramach serwisu internetowego pod adresem www.syntaco.pl;
2. Przez następujące pojęcia używane w niniejszej polityce prywatności należy rozumieć:
a) Administrator Serwisu, Administrator Danych Osobowych – spółka pod firmą Syntaco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 60-415), przy ul. Lutyckiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000761522, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, o kapitale zakładowym w wysokości 240.000,00 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy 00/100) złotych, zidentyfikowana Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP): 7811985944;
b) Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu RODO;
c) Cookies – pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
d) Polityka Prywatności – niniejsza Polityka Prywatności Serwisu Internetowego www.syntaco.pl.
e) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
f) Serwis – serwis internetowy dostępny w sieci internetowej Internet pod adresem: www.syntaco.pl;
g) Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
3. Celem Polityki Prywatności jest w szczególności:
a) udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących przetwarzania Danych Osobowych wymaganych przez przepisy prawa;
b) udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa;
c) zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
2. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Administratora Serwisu, Użytkownicy powinni zaakceptować zasady wynikających z Polityki Prywatności.

§ 2. Polityka Ochrony Danych Osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych jest spółka pod firmą Syntaco sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.
2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest:
a) na adres siedziby Administratora Danych Osobowych: ul. Lutycka 11, 60-415 Poznań,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@syntaco.pl.
3. W zależności od celu, w jakim Dane Osobowe są przetwarzane, Dane Osobowe przetwarzane są na następujących podstawach:
a) w przypadku, gdy Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celach wskazanych w treści zgody, np. przesyłanie informacji handlowych, udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie;
b) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest w celach dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych;
4. Administrator Danych Osobowych może przekazywać dane osobowe pracownikom, współpracownikom, lub innym osobom i podmiotom, którymi Administrator Danych Osobowych posługuje się przy wykonywaniu działalności i realizacji celów, w których Dane Osobowe są przetwarzane.
5. Dane Osobowe przechowywane będą przez Administratora Danych przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym Dane Osobowe są przetwarzane, w szczególności przez okres:
a) kontaktu z osobą kontaktującą się z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Administratora Danych Osobowych;
b) niezbędny do zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora Danych Osobowych,
c) nie dłuższy niż do momentu wycofania zgody, jeżeli Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika.
6. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do:
c) dostępu do swoich Danych Osobowych;
d) sprostowania swoich Danych Osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych są nieprawidłowe lub niekompletne;
e) żądania od Administratora Danych Osobowych usunięcia Danych Osobowych, w przypadku gdy zachodzą przesłanki wymienione w przepisie art. 17 RODO;
f) żądania od Administratora Danych Osobowych ograniczenia przetwarzania w przypadku gdy zachodzą przesłanki wymienione w przepisie art. 18 RODO;
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych;
h) przenoszenia swoich Danych Osobowych;
i) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
j) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla podjęcia przez Administratora Danych Osobowych określonych działań lub realizacji celu, w którym dane osobowe są podawane.
8. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Dane Osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z RODO. W takim przypadku celem działań Administratora Danych Osobowych są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Administratora Danych Osobowych rodo@syntaco.pl.
9. Administrator Danych Osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
10. Administrator Danych Osobowych dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Administrator Danych Osobowych zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

§ 3. POLITYKA COOKIES
1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Administrator Serwisu stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w strukturach wewnętrznych Administratora Serwisu w celu optymalizacji działań.
2. Cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
b) optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
c) tworzenia statystyk,
d) utrzymania sesji Użytkownika,
e) dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Administratora Serwisu, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Postanowienia końcowe
1. Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 01.04.2019 roku.
2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w całości lub w dowolnej części, w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
3. Zmiany Polityki Prywatności obowiązują od chwili opublikowania w Serwisie.
4. Wszelkie spory wynikłe na tle Polityki Prywatności lub z nimi związane poddawane będą w razie takiej konieczności pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Administratora Serwisu.
5. W sprawie nieuregulowanych w Polityce Prywatności stosuje się przepisy prawa polskiego.

Close Menu